Yn it 400ste bertejier fan Gysbert Japicx (1603-1666) dichte Hindrik van der Meer syn Ode oan Gysbert […]